God kundeservice starter med gode handelsbetingelser for dig.

Om Casa Jada

Casa Jada ejes og drives af Mette og Peter Christensen med CVR. 40802037.

Kontaktoplysninger

Juridisk Navn:
Casa Jada, v/Mette og Peter Christensen, Himmerlandsgade 90, 9600 Aars.
Tlf: 30207578 eller 23864863, E-mail: kontakt@casajada.dk

1. Generelt

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem Parterne.

1.2 Casa Jada benævnes “Sælger” og den direkte hos Sælger købende kunde benævnes “Køber”. Sælger og Køber benævnes under et “Parter” eller “Parterne”.

1.3 Sælger foretager videresalg i eget navn og for egen regning af produkter indkøbt af Sælger fra producenter, handelsselskaber, forhandlere og importører, der under ét benævnes “Leverandør”, “Leverandøren” eller “Leverandører”.

1.4 Varer og produkter benævnes under ét “Vare”, “Varer” eller “Varen”.

2. Tilbud/ordrebekræftelse

2.1 Sælger afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.

2.2 Sælgers tilbud gælder i 8 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Endelig aftale om levering foreligger først, når Køber har modtaget Sælgers skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende.

2.3 Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med Varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for de købte Varer.

2.4 Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, fra Sælgers Leverandører.

2.5 Køber er ved førstegangsordren/opstartsordren forpligtet til at købe Varer for minimum 2.500 DKK. Efterfølgende ordrer har intet minimumskøb.

3. Priser

3.1 Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende priser, som ses på hjemmesiden eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra Sælgers lager, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser opgives eksklusive fragt.

3.2 Sælger er løbende forud for Købers tilbudsaccept berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

3.3 Sælger er berettiget til uden varsel at foretage prisændringer efter Købers tilbudsaccept som følge af udefrakommende indgreb, som påvirker prisen.

4. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

4.1 Betaling skal ske med kreditkort, debitkort eller MobilePay når køb foretages direkte i webshoppen.

4.2 Når ordrebekræftelse er godkendt, bliver der fremsendt faktura til betaling. Det gælder både lagervarer og varer til fremstilling.

4.3 Såfremt Køber har bestilt eget design, betales gebyr ”Up Front” – før udarbejdelse af prøver til eget design. Når design er godkendt, betales ordren.

4.4 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte Varer indtil Varerne er blevet leveret.

4.5 Betalingsbetingelser ved faktura: 8 dage netto, medmindre andet er aftalt. Opmærksomhed på anden betalingsaftale påhviler køber.

5. Annullering og ændring af ordrer

5.1 Køber har efter afgivelse af en ordre til Sælger ikke ret til ændring heri eller annullering heraf. Køber er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelse og skal indgive indsigelse inden 7 hverdage, hvis ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med Købers oprindelige ordre. Herefter betragtes ordren som gældende.

5.2 Såfremt Sælger på trods af punkt 5.1 særskilt godkender en ændring eller annullering, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt, dog mindst kr. 500,-. Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

6. Returvarer og returbar emballage

6.1 Sælger modtager ikke Varer retur.

6.2 Såfremt det på trods af punkt 6.1 særskilt aftales, at Sælger tager Varer retur, skal Varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal også være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtager Sælger dog aldrig retur.

6.3 Sælger krediterer godkendte returvarer med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og af Sælgers salgsomkostninger. Som udgangspunkt gebyr på returvarer udgøre 50% af købspris, med mindre andet aftales. 

6.4 Sælger krediterer returbar emballage ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra Sælgers levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slitage, håndterings- og fragtomkostninger m.v. fastsat af Sælger.

6.5 Sælger hæfter selv for udgift til fragt på returvarer. Køber bevarer ejendomsretten på varerne indtil varerne er modtaget af og kontrolleret for evt. skader, smuds mv., hvorefter Sælger fremsender kreditnota til Køber. Såfremt der er sket transportskade fra Køber til Sælger, hæfter Sælger for alle forbundne udgifter hermed. 

7. Garanti

7.1 Sælger yder ikke selvstændig garanti på leverede Varer.

7.2 Køber accepterer udelukkende at kunne rejse krav i henhold til en leverandørgaranti for en Vare direkte over for Leverandøren, idet Sælger alene videreformidler oplysning om en eventuel leverandørgaranti til Køber.

8. Levering

8.1 Sælger afsender købte varer til den i ordren oplyste adresse hurtigst muligt, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne.

8.2 Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, så har Sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: a) Købers ændringer til det af Køber accepterede tilbud i form af mængder, varetyper o.l., der er godkendt af Sælger. b) Købers forhold, der fx medfører, at Sælger ikke kan levere til aftalte faste leveringstidspunkt. c) Force majeure. d) Ved forsinkelse, som skyldes Sælgers Leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd. e) Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger. f) Arbejdskonflikter uanset årsag. g) Offentlige påbud eller forbud, som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

8.4 Køber er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

8.5 Såfremt Køber ikke opfylder den i punkt 8.4 anførte forpligtelse, vil Sælger være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede.

8.6 Risikoen for Varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering/modtagelse af varen. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering. For refundering af transportskader, skal varen være kontrolleret senest 3 dage fra modtagelse. Herefter fraskriver Sælger sig ansvar for fuld refusion, grundet transportskade. Transportskaden skal endvidere dokumenteres ved billedmateriale af den beskadigede vare, samt den beskadigede emballage. 

8.7 Køber skal betale udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, ligesom Køber skal betale eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage Varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

8.8 Såfremt Varerne ikke er på lager, vil produkterne først blive fremstillet efter bestilling. Det vil betyde leveringstid op til 16 uger fra bestilling. Såfremt bestilling af Varer uden for lager udgør en del af ordren, skal Køber tage stilling til hvorvidt ordren skal opdeles, hvorefter der må påregnes evt. ekstra fragtomkorstninger. Køber kan dog maksimalt kun betale for én fragt pr. samlede ordre. 

9. Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

9.1 Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen.

9.2 Ved mindre forsinkelse foretager Sælger efterlevering.

9.3 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Sælgers side er Køber berettiget til at hæve købet. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.

9.5 Køber har ikke ret til nogen erstatning eller anden kompensation i anledning af Sælgers forsinkelse. Dette gælder, uanset om Køber hæver eller fastholder købet.

10. Undersøgelsespligt og reklamation vedrørende mangler

10.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden Varerne tages i brug, gennemgå de leverede Varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable.

10.2 Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, som Køber har eller burde have konstateret ved den i punkt 10.1 nævnte kontrol, skal Køber fremsætte over for Sælger skriftligt, straks og absolut senest 8 dage efter Varens levering til Køber for at kunne tages i betragtning. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, skal Køber reklamere straks efter, at Køber burde have opdaget manglen, og senest inden ét år efter levering. Bemærk at transportskader skal dokumenteres senest 3 dage efter modtagelse og Køber skal give besked til Sælger herom. 

11. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

11.1 Ved rettidig reklamation over mangler skal Sælger foretage afhjælpning eller omlevering efter Sælgers valg.

11.2 Hvis Sælger ikke foretager afhjælpning eller omlevering, jf. punkt 11.1, inden rimelig tid efter, at Køber har reklameret i henhold til punkt 10, har Køber ret til ved skriftlig meddelelse til Sælger at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

11.6 Købers krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse bortfalder, såfremt Varerne ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt samt i overensstemmelse med Sælgers anvisninger.

11.7 Sælger har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede Varer.

12. Force majeure

12.1 I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor Sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, herunder en Leverandørs eller producents insolvens, eller lignende, kan Sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere Købers ordre efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

13. Produktansvar

13.1 Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, at loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader, som Varer leveret af Sælger måtte forvolde, i det omfang at skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Sælgers side, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

13.4 Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs for det ansvar, som Sælger måtte blive pålagt, og som er videregående end Sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Sælger fra tredjemand i anledning af Varer leveret af Sælger via Køber til tredjemand.

13.5 Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

14. Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod sælgers leverandører

14.1 Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler, eller på andet grundlag.

14.2 Hvis Sælgers Leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Sælger for forsinkelser eller mangler, så vil Sælger være indstillet på så vidt muligt at give Køber transport i Sælgers krav mod Leverandøren eller tredjemand.

15. Tvister

15.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne, skal afgøres ved voldgift, medmindre Sælger bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret (dog finder international købelov del II ikke anvendelse).

16. Ikrafttræden

16.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 15. juli 2021 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.